dilluns, 13 de febrer de 2012

Sobre la legalitat de les nostres accions al centre
1. Es pot aprovar en un claustre el manifest sindical Evidentment, sí. Un claustre pot tractar qualsevol assumpte i aprovar el manifest sindical. Només en cas que no es convoque el claustre, recomanem que l’aprove l’assemblea de docents del centre. Recordem, a més, que el professorat pot exigir la convocatòria d’un claustre, sempre que ho sol·licite almenys un terç del claustre (Art. 70 del ROF d’Infantil i Primària i Art. 73 del ROF de Secundària). Les retallades (passades, presents i futures) afecten directament a l’organització pedagògica del centre: menys cobriment de les baixes, menys programes d’atenció a la diversitat, menys professorat (si s’augmenten les hores lectives), menys recursos econòmics per sufragar activitats complementàries i extraescolars.
2. És pot penjar una pancarta reivindicativa en la façana d’un centre?
Conselleria està enviant una circular als centres recordant quins llocs són els habilitats per a col·locar la informació (sindical, informativa, del centre, etc.). I recorda que no pot ser ofensiva per a les persones. Evidentment, no consta que es puguen penjar pancartes en les façanes dels centres, per tant, mentre no hi haja una indicació de la inspecció per a retirarles, anima't als centres a penjar-les. En cas de pressions per a retirar-les, es poden penjar al mur exterior del centre. Així i tot, si es retiren es poden tornar a posar en els llocs que considere el personal del centre. A més, no cal demanar permís a ningú per a penjar les pancartes. Es fa i ja està. Quant als cartells informatius del deute de Conselleria al centre, és una informació objectiva i rellevant que es posa a l’abast de la comunitat educativa.
3. Es pot fer una tancada a l'institut? Una tancada no deixa de ser una assemblea de professorat. A més, es realitzen fora de l’horari lectiu, per tant, no interrompen el normal funcionament del centre, condició que posa la Llei Orgànica de Llibertat Sindical (LOLS) per a realitzar assemblees de treballadors i treballadores. Si s’afegeixen els pares i mares i l’alumnat, és a dir, els seus fills, tampoc no hi ha problema. Per tant, es poden convocar sense cap problema legal.
4. Com es comunica legalment la convocatòria d’una concentració o manifestació local o comarcal?Les concentracions i manifestacions són un dret, per tant, no s’ha de sol·licitar permís, sinó enviar una comunicació per escrit a la Delegació o Subdelegació de Govern amb una antel·lació mínima de 10 dies naturals i màxima de 30. Si hi ha causes extraordinàries i greus que justifiquen la urgència, la comunicació es pot fer amb una antel·lació mínima de 24h. L’escrit de comunicació ha de contenir: a. Nom, cognoms, DNI de la persona o persones o entitat que organitza, un domicili a efectes de notificació, telèfon i FAX. b. Lloc, data, hora i duració prevista de la concentració o manifestació. c. Objecte de la convocatòria. d. Itinerari en cas de manifestació. e. Mesures de seguretat previstes per l’organització (fer constar que es comptarà amb un servei d’ordre propi). f. Signatura/es de les persones organitzadores o responsables de l’entitat que convoca. L’escrit es podrà presentar per registre d’entrada dels organismes oficials o per FAX (Delegació de Govern de València: 96 392 00 66).
5. Es poden modificar o suprimir les activitats extraescolars i complementàries recollides en la PGA? Sí. El procediment, segons el ROF, és: acord de claustre i acord d’almenys 2/3 parts del Consell Escolar.
6. El professorat està obligat a realitzar les activitats extraescolars i complementàries recollides en la PGA? Les activitats extraescolars són voluntàries. A ningú se li pot obligar a realitzar activitats fora del seu centre de treball o fora de l’horari laboral. Recordem que l’horari laboral és de 37’5h setmanals i està regulat en les instruccions d’inici de curs.

RECOMANACIONS EN MANIFESTACIONS I CONCENTRACIONS
Pots exercir la teua llibertat d’expressió a través de qualsevol mitjà legítim (consignes, xiulades, pancartes...)
No utilitzes la violència verbal i física contra ninguna persona o cosa. Evita enfrontaments directes i els insults cap a les forces de seguretat, donat que poden constituir un delicte d’injúries o calúmnies, atemptat o lesions a l’autoritat. No els dones excuses per desallotjar-te i justificar la seua actuació violenta.
Si eres agredit per les forces de seguretat i presentes lesions, acudeix a un centro mèdic i que et donen un part acreditatiu de la lesió per a la denúncia posterior.
No exerceixis accions reivindicatives de manera individual. La teua principal defensa és el col·lectiu.
¿CÓMO ACTUAR EN CASO DE DETENCIÓN O IDENTIFICACIÓN?
Identifica’t sempre davant les forces de seguretat quan t’ho demanen. No facilites altres dades personals como correu electrònic, número de telèfon, etc. En cas de no poder identificar-te (no portar DNI), et poden portar a dependències policials. Et podran fotografiar i prendre empremtes digitals, però no sotmetre’t a proves d’ADN (duració aproximada del procés, unes 2 hores). En un llibre-registre faran constar les diligències d’identificació, els motius i la seua duració. En cas de resistència o negativa a identificar-te, et poden detenir.
Identifica si pots als agents que et detenen. Recorda el seu número de placa.
Tens dret a ser informat/da immediatament de les raons de la teua detenció.
Tens dret a no declarar. No declares mai en comissaria, sinó davant del jutge.
Tens dret a designar a un advocat/da, has de donar el seu nom i telèfon, o a que te’n designen un d’ofici. Si no en coneixes a cap, aquí te’n proporcionaran un de confiança, memoritza aquest número: 633 170 893. L’advocat/da parlarà amb tu abans de ser posat a disposició judicial.
Tens dret a fer una trucada per informar del lloc on estàs detingut.
Tens dret a que et veja un metge en dependències policials i judicials. Si no el sol·licites i reps la visita d’un metge forense acreditat, denuncia els maltractes físics, psíquics o tortures que hages rebut. Si tens marques, mostra-les i assegurat que tot açò figura en el informe mèdic.
No et poden retenir més de 72 hores sense posar-te a disposició judicial
En casos de detenció il·legal o que no es respecten els teus drets (tortures), demana el Habeas Corpus, y et posaan a disposició judicial immediatament. El pots sol·licitar tu o algun familiar.
El interrogatori policial i judicial deu realitzar-se sempre en presència d’un advocat/da. Podràs entrevistar-te amb ell/ella abans de declarar.
Per contactar amb advocats/des en cas de detenció o per posar una denúncia per agressió policial: 633 170 893